Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
27.07.2012 15:28 - МОНИТОРЕН ДОКЛАД НА ЕК ПО МСП
Автор: djordji33 Категория: Политика   
Прочетен: 2846 Коментари: 1 Гласове:
2             Извадки от доклада на ЕК за РБ и коментар на герберските реакции

 

В моя коментар ще се спра на няколко аспекта от общо много по-големия им брой.

Първи аспект: Първичната герберска реакция е свързана с техния тригодишен обичай да прехвърлят своите големи разнопосочни кривици от болната към здравата глава (познавате тез глави и без използването на сравнителни степени за вида и здравината на главите им). Европейският доклад по механизма за сътрудничество и проверка (МСП) извади герберите и велможите им от равновесие, което е органично неустойчиво и ги приведе във възбудено брауново хаотично състояние на фалцетни крясъци и шумно грухтене за това как петгодишният доклад на ЕК се отнасял за тройните и тяхните начални 2 години. Те също трябвало да се качат на ешафода. Боже, помилуй ги, те не знаят какво говорят и вършат!? ... Ще ви попитам като начало- кое число от 2 и 3 е по-голямо в естествения ред на числата. Ако всяка година от посочените има един и същ тегловен коефициент, къде е по-голямото тегло? Защото г-на министър на вътрешните работи със своите вампирски и таласъмски видения, със своите умствено-духовни гадателски халюцинации и със своята параноична самовлюбеност не е на вашето мнение. Въртенето на Земята според него започвало в „бележитата” 2009 год.!?! Такъв спор в ни’вата на математиката е чисто теоретичен и аз го оставям, защото наглостта и нахалството са с най-висок отрицателен тегловен коефициент. Ще ви предложа една разходка из направените от мен извадки от документа (цитатите са представени в червено, под някои са показани информационни източници на ЕК, а с други цветове в тях са посочени съществени понятия или текстове). Моят авторски текст ще бъде с друг шрифт в черно. Стремял съм се да бъда максимално кратък, но е много трудно. Съжалявам, ако ви оттегчавам, но в никакъв случай не мога да се сравня с безкрайната логорея на Министъра ЦЦ.   

„През разглеждания период имаше моменти на ускорен напредък и моменти на застой. На някои етапи имаше активно сътрудничество, докато в други моменти срещу МСП имаше ропот и съпротива.

Проучване на Евробарометър показва, че 96 % от българите смятат корупцията и организираната престъпност за важен проблем за страната им, а 92 % дават същия отговор по отношение на недостатъците в съдебната система. В същото проучване се стига и до заключението, че 76 % от българите считат, че ЕС трябва да участва при преодоляването на тези проблеми4 (“и герберите го знаят много добре” по ЦЦ).

4 Проучване Флаш Евробарометър, проведено от Комисията в България през май 2012 г. (Флаш

Евробарометър № 351 „Механизмът за сътрудничество и проверка за България и Румъния“ на:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm).

5 Флаш Евробарометър № 351.

6 Сред отправните точки е работата на Съвета на Европа, ОИСР и агенциите на ООН.

7 Сред използваните през 2012 г. специалисти бяха опитни професионалисти от Германия,

Ирландия, Испания, Обединеното кралство, Полша, Словения и Франция.

8 Технически доклад, стр. 36.

                Приемате ли да придаваме същата, а и по-голяма значимост на проучване сред българи, в сравнение с „похвалите на Обама, Меркел, Камерън и т.н. „.

„Цялостната оценка на Комисията за напредъка по МСП от присъединяването на

България досега показва значителен напредък в основната законодателна рамка (отнася ли се за тройните (“може би герберите го знаят много добре”, по ЦЦ). В ключовите моменти българското правителство показа силна политическа воля за постигане на дълбока и трайна реформа (кое? Тройните имат ли място?, "герберите го знаят най-добре", по ЦЦ) Предизвикателството сега е да се запълнят някои ключови стратегически пропуски и да се осигури ефективно прилагане. ... — необходимо е по-последователно прилагане (на реформите, бел. моя.), за да може разпокъсаните действия да се обединят.

„От 2007 г. насам България въведе редица значими законови и конституционни реформи (Май и тук са пак тройните).

„Все още липсва насока на политиката, което възпира напредъка. ... ограничеността на мерките само до съответните институции, както и липсата на съгласуван подход означава, че остават открити въпроси за насоката на реформата (кои да посочим тук?, "герберите добре го знаят", по ЦЦ).

През 2010 г. бе приет план за действие за реформата на съдебната власт. Основни принципи като независимостта на съдебната власт не винаги бяха напълно спазвани. Липсата на последователност означава, че процесът на реформи не е създал необходимия стимул тези реформи да бъдат възприети като част от развитието на България (тук май са обичаните от хората тригодишни, „и герберите добре го знаят”, по ЦЦ!.

Това заключение се подсилва от факта, че много от значимите стъпки изглежда са направени главно в резултат на външен натиск.

Обстоятелството, че все още има нужда от външен натиск повдига въпроси относно устойчивостта и необратимостта на промените.”

ВСС се превърна в главното действащо лице в осъществяването на съдебната реформа. През първата година след присъединяването бяха създадени нови институции на съдебната власт. Създаден бе независим съдебен Инспекторат, като работа започна и нов Висш съдебен съвет (ВСС), разполагащ с широки правомощия за управление на съдебната система10 наете кои бяха през първата година?). Изброяват се правомощията, функциите и разписаните задачи. За първи път бяха извършени независими проверки на съдилища и прокуратури, бяха отправени препоръки във връзка с управлението на съдилищата и практиките в съдебната система и бе възприет по-енергичен подход спрямо дисциплинарната дейност. Освен това България внесе подобрения в процесуалните кодекси на трите правни отрасла и започна подобряване на практиките в съдебната система (Никой не може да измести тройните от тук)!!.”

10 Структурата на Висшия съдебен съвет съответства на предвиденото в Конституцията

(Технически доклад, стр. 4, бележка под линия № 6).

11 В тези области ВСС се подпомага от съдебния Инспекторат, от председателите на съдилищата и

от българската институция за обучение на магистрати — Националния институт на правосъдието

„Тези усилия обаче все още не са довели до значителни подобрения в отчетността и ефикасността на съдебната система (усилията на предишните не били продължени- познайте от кого, „и това герберите го знаят добре”, по ЦЦ). Процесуалните производства често са с прекалено дълга продължителност12. При дисциплинарната практика се забелязва непоследователност, като в множество важни случаи или не е могло да се стигне до вземане на решение, или не е постигнато възпиращо действие. Атестирането, повишенията и назначенията в съдебната система все още не са прозрачни и не се извършват въз основа на обективни критерии, основани на заслуги. Засега липсва всеобхватна политика в областта на човешките ресурси, която да може да поддържа баланс между нуждите от работна ръка и натовареността. Мерките за подобряване на практиките в съдебната система често изглеждат повърхностни и все още не са довели до конкретни последици върху резултатите от значими дела. Все още стоят открити въпроси относно независимостта на съдебната система.  (Нужно е бел. моя) ... да се постигне система, при която да е налице правилен баланс между ефикасност, отчетност, етика и независимост (в този абзатц май изцяло са гербаджиите).

12 Статистика на Европейския съд по правата на човека показва, че от всички държави членки България е с най-висок брой съдебни решения, за които се чака привеждане в изпълнение. По-голямата част от тях касаят твърде голямата продължителност на наказателното производство и липсата на ефективно средство за правна защита. Други от решенията са свързани с неефикасно разследване и прекомерна употреба на огнестрелно оръжие от полицията

(Съвет на Европа: Надзор за изпълнението на решенията на ЕСПЧ, Годишен доклад за 2011 г. (Supervision of the Execution of Judgements and Decisions of the ECHR, Annual Report 2011), на интернет адрес: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Source/Publications/CM_annreport2011_en.pdf ).

„При различни назначения на висши магистрати през този период липсваше прозрачност и те продължават да се помрачават от твърденията за оказване на политическо влияние и недостатъчно съблюдаване на етичните норми25(изглежда гербаджиите още са тук, „и това те го знаят”, по ЦЦ).

25 Въпроси, свързани с етиката, бяха повдигнати по повод назначенията на председателите на няколко висшестоящи съдилища, на председателя на инспектората към ВСС и във връзка с някои от членовете на ВСС. (Технически доклад, стр. 6 и 14 и COM(2011)459 окончателен, стр. 4.)

„Забавянията при публикуването на мотивите представляват истинска пречка за ефикасността на съдебния процес. Те се отразяват и върху независимостта на магистратите — тъй като голямата натовареност в много от съдилищата често води до забавяне при излагането на мотивите, голям брой съдии са в „техническо нарушение“. Професионалните сдружения изразиха безпокойство, че това създава възможност за субективно третиране твърдейки, че на някои от членовете им са били наложени наказания, докато забавянето на мотивите в други случаи е било толерирано от съдебните инспектори33”. Случаят с председателката на Съюза на съдиите.

«Слабите общи резултати от действията по отделните дела не могат да бъдат отдадени на конкретна институция. Анализът показва, че слабости се откриват на всички фази от процеса на разследване и от съдебния процес, на ниво полиция, прокуратура и съдилища64. Някои от слабостите са системни, по-специално разделянето на следствените дела между няколко органа и недостатъците в процеса на сътрудничество, слабостите при използването на доказателствата и специфичните недостатъци в области като защитата на свидетелите и икономическия и финансов анализ65. Системните грешки в областта на правоприлагането бяха онагледени наскоро, след като двама известни осъдени избегнаха изпълнението на наложеното им наказание лишаване от свобода. Българските власти не успяха да задържат едни от най-големите престъпници в страната след връчване от съда на постановената присъда. Това следва да се разглежда като голям провал на системата.

«България не разполага (сегашно време, а не за 2007/08, бел. моя) с независими институции в областта на борбата с корупцията”. Отдавна сме и останахме в блатото на герберите, („тук не сме сигурни дали притежателите на блатото го виждат с късогледите си очи, нюхат с късия си нос и знаят със сбъркания си изкълчен разсъдък” , перефраза на ЦЦ).

Загрижеността във връзка с корупцията в България има значителни мащаби – 96 % от българите смятат корупцията за сериозен проблем, а за 68 % от интервюираните ситуацията в тази област е останала непроменена или се е влошила спрямо 2007 г.71  Усещането на обществото ще се промени едва след като бъдат предприети решителни  действия в борбата с корупцията.

„Резултатите от създаването на тези специализирани структури са смесени. Макар че създаването на съвместния екип за борба с измамите със средства на ЕС първоначално доведе до увеличаване на броя на разследваните и разглеждани от съдилищата дела, броят на тези дела намаля отново през 2011 г.75 (годината чия беше?) като по-голямата част от тях не бяха от съществено значение. В анализа на Комисията се установява освен това наличието на голям брой необясними уволнения и провалили се дела76. ... необходимостта от съществена промяна в професионалните практики и организация, за да се подобрят резултатите на България в борбата с организираната престъпност и корупцията по високите етажи.

 

ІV. Препоръки (точките са пет с около петнадесет подточки)

..............................................................................................................................................

2. Независимост, отчетност и етика на съдебната власт

...............................................................................................................................................        

            Втори аспект: Европейската комисия няма и не си е поставяла задачата да отдели  тройните от тройкаджиите. Това би било безсмислено и излишно, първите си имат доклади за тяхното време. Да седнат сегашните, които, както разбрах, са били твърде „работливи”, да вземат всички доклади (Станишев сигурно „не е загубил неговите”) и да започнат да ги съпоставят и диференцират, ако са в състояние да отделят сламата от сеното. Това може да се направи от два прочита на доклада на ЕК, защото в неговия текст има на места добри конкретни препратки към едните и към другите.

Трети аспект: Господинът министър на вътрешните работи преди време бе автор на брилянтната фраза, че ЕС, ЕК приели България в общността незаслужено по милост, с високомерна пощада, милозливо, от немай къде (припомням по смисъл). Сега цяла Европа оценявала тяхната (на герберите) „готовност” за Шенген. Откъде министърът е сигурен, че този път ситуацията е коренно противоположна на онази от 2007 год., която бе оплюта от него, както припомням. Гладна кокошка просо сънува ...

Четвърти аспект: На господата сегашни управляващи им стана навик да използват сравнителното наклонение като средство да се оневиняват и самоизтъкват като надничат в чуждите чинии. Този метод е полезен и необходим, когато сравнителния анализ е научен с използването на еднородни величини, адекватни критерии и еднакви външни условия. Но както те го правят, сякаш сравняват кон с кокошка, има опасност да покажат некоректност, лош вкус, първичен инстинкт, скудоумие и лошо възпитание. Гърците били такива и онакива, италианци, ирландци и испанци ни задминали като започнали да ровят в контейнерите за смет, румънците имали по-лош доклад и т.н. Все сме европейци и трябва да се уважаваме, да сме солидарни и да си помагаме. А наште с рогата напред ...

В предишни постинги бях разказал една приказка с диалектичен контекст за двама скитници- единият чист, другия мръсен. Четири вечери замръквали в различни гостоприемни домове. За всяка от вечерите се повдига випрос: кой мислите се е окъпал в банята? В зависимост от тълкуванията има поне четири правдоподобни отговора: единия, другия, и двамата, нито един ...

В духа на горното наште мъдреци веднага удобно и угодно за себе си обявиха, че щом румънците ще ги оценяват през есента т.г., а нас ни оставят за края на следващата година, следва да се заключи, че те са лошите. А може да се формулира и друго диалектично тълкувание – ние сме лошите, защото ни трябва по-дълъг период от време да си оправим бакиите, а комшиите могат да насмогнат в изпълнението на препоръките за два/три месеца. Третото тълкувание го даде Мая Манолова от трибуната на НС.

Пети аспект : Има ли полититизиране? Всичко е политика! Всичко е под политиката. И човешката воля, защото политиците са хора, добри или лоши. Волята на добрите е да нахранят и облекат обикновените хора, да се погрижат за образованието им, здравето им, културните им нужди и т.н. Това става с избора и реализацията на подходящи политики и реформи. Волята на лошите е да направят богатите по-богати. И това става с известни политики или "реформи" на гърба на бедните, които стават по-бедни. Закон за всемирното равновесие и другия за съхранение на енергията. Ако някъде се натрупва количество, другаде някъде трябва да се отнеме. И на едните и на другите им трябва малко шанс. Ако шансът е син на живота, негова дъщери са справедливостта и солидарността

                

                   Иначе, на кривата ракета Космосът ѝ пречи!!!

 

                                                      Георги Стоилов
Гласувай:
2Следващ постинг
Предишен постинг

1. kostadin - Слушайте само герберите и техният ...
02.08.2012 12:22
Слушайте само герберите и техният алах Боко и пророка им Цецо
На мене не ми е ясно как може културна нация като българската да им позволи да провеждат сегашният геноцид над българите
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: djordji33
Категория: Политика
Прочетен: 275280
Постинги: 135
Коментари: 104
Гласове: 147
Календар
«  Март, 2023  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031